KOMPLEXNÍ PROJEKČNÍ SLUŽBY NA JEDNÉ ADRESE

VZDUCHOTECHNIKA

CHLAZENÍ

ELEKTROINSTALACE

VODA A KANALIZACE

VYTÁPĚNÍ

NAŠE ZAMĚŘENÍ

VILY, BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÍ BUDOVY

BUDOVY PRO ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

BUDOVY ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

HOTELY, PENSIONY, RESTAURACE A OBCHOD

PRŮMYSLOVÉ BUDOVY A LOGISTIKA

ZAJIŠŤUJEME PROJEKTY A POSUDKY V TĚCHTO OBLASTECH:

VYTÁPĚNÍ

Projektujeme vytápění klasickými zdroji tepla (elektřina, plyn, tuhá paliva), alternativními zdroji tepla (tepelná čerpadla, biomasa), využití solární energie.

CHLAZENÍ

Projektujeme chladící systémy split a multisplit (včetně návrhu kondenzačních jednotek), kapilární stropní chlazení a chladící stropy, podlahové chlazení.

VZDUCHOTECHNIKA

Projektujeme rozvody vzduchotechniky včetně návrhů zpětného využití tepla prostřednictvím rekuperačních jednotek.

VODOVOD A KANALIZACE

Projektujeme rozvody pitné a užitkové vody, dešťové a splaškové kanalizace s napojením na inženýrské sítě.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU

Projektujeme systémová řešení využívání dešťových vod pro zahradu a domácnost.

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

Zpracujeme projektovou dokumentaci a vyřídíme vodoprávní povolení na domovní čističku odpadních vod.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Vyhodnocujeme energetickou náročnost budov podle energie spotřebované při standardizovaném provozu. V případě potřeby navrhneme opatření snižující její celkovou energetickou náročnost.

ENERGETICKÝ AUDIT

Provádíme energetické audity, jejichž výsledkem jsou informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách a navrhujeme opatření pro energetické úspory. Výpočty provádíme dle TNI 73 0329 (rodinné domy), TNI 73 0330 (bytové domy).

ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO DOTACE

Na základě zkušeností s dotačním programy (Zelená úsporám, kotlíková dotace, atd.) zajistíme všechny podklady pro podání žádosti o dotaci a postaráme se o hladký průběh jejího vyřízení.

FOTOTERMIKA

Projektujeme systémová řešení solárně fototermických panelů pro účely vytápění nebo ohřevu teplé vody.

TERMOVIZE STÁVAJÍCÍCH STAVEB

Provádíme termovizní měření staveb, které odhalí chyby v provedení zateplení či prokáží potřebu provedení zateplení.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Vypracujeme projektovou dokumentaci veřejných sítí (splašková a dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, teplovod),

POSKYTUJEME SLUŽBY VE VŠECH VÝKONOVÝCH FÁZÍCH

 • 1
  Příprava zákazky (PPR)
 • 2
  Návrh / studie stavby (STS)
 • 3
  Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • 4
  Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)
 • 5
  Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • 6
  Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli (DZS)
 • 7
  Spolupráce při výběru dodavatele (VDS)
 • 8
  Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru (ATD/ITD)
 • 9
  Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívaní (SKP)
 • 10
  Příprava a zpracování rozpočtu stavby